Susţinerea lucrării de sinteză, în vederea obținerii titlului științific de doctor habilitat în științe politice a dlui Janas Karol

Se anunţă susţinerea lucrării de sinteză, în vederea obținerii titlului științific de doctor habilitat a pretendentului Janas Karol, consultant ştiinţific: Burian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în Comisia de susținere publică DH 18 561.01-562.04-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul: „Государственная политика Словакии в отношении цыганского сообщества в 1939-1989 гг.: политологическое измерение”, la specialitățile: 561.01 - Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice şi 562.04 - Teoria integrării europene, instituții, procese și politici europene.
 
Susţinerea va avea loc la 26 ianuarie 2021, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, et. 2, Sala Mică, Şedinţa on-line, Platforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/86405337691?pwd=OFpwWlVuN1daV2ZlSEFjVTg2WGtxZz...Identificatorul conferinței: 864 0533 7691, Codul: 789). 
 
Lucrarea de sinteză poate fi consultată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, pe pagina Web a ANACEC http://www.cnaa.md/theses/ și pe pagina Web a ICJPS http://icjp.asm.md/. Avize, comentarii la lucrarea de sinteză pot fi transmise la adresa electronică: [email protected]   
 
Informație privind competențele candidatului:
 
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema lucrării de sinteză ale autorului:
 
Monografii:
Specialitatea: 561.01- Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice
1. ЯНАС, К. Положение цыганского общeствa в Словакии (1939-1989 гг.). Кишинев: CEP USM, 2019. 224 c. ISBN 978-9975-142-78-5. 
2. JANAS, K. MARIBEN Baro. The Attitude of the Slovak authorities towards the Roma community in Slovakia between 1939 and 1945. Odessa: Oripa Napa, 2019. 124 p. ISBN 978-966-394-097-7. 
3. JANAS, K. Position of the Roma community in Slovakia in the years 1948-1989: (with special accent on public administration and regional specifics). Skopje: University of Tourism and Management in Skopje, 2017. 110 p. ISBN 978608-4593-36-2. 
4. JANAS, K. Zabudnuté tábory. Trenčín: Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka, 2008. 133 s. ISBN 978-80-8075-310-8.
 
Specialitatea: 562.04 - Teoria integrării europene, instituții, procese și politici europene
5. JANAS, K. Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945). Bratislava: Ústav pamätí národa, 2010. 111 s. ISBN 978-80-89335-30-5. 
6. JANAS, K. Trenčianska župa (1940-1945): K niektorým otázkam vzniku, existencie a fungovania verejnej správy na Trenčiansku. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. 141 s. ISBN 978-808075-213-2. 
 
Articole ştiinţifice:
Specialitatea: 561.01- Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice
7. JANAS, K. The attempts for improvement of social situation of Roma citizens (Gypsies) in Slovakia in 1968-1973. In: 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM. 2015, Volume I: Political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, pp. 361-367. ISBN 978-619-7105-46-9.
8. JANAS, Karol: Pokusy vlády slovenského štátu o likvidáciu obchodovania s odpadkami v rokoch 1939-1945. In: Bulletin muzea romské kultury, vol. 11-12, 2003-2003, pp. 77-79. ISBN 80-86656-05-5.
9. JANAS, Karol: Pracovný útvar v Dubnici. In: Bulletin muzea romské kultury, vol. 11-12, 2002-2003, pp. 80-83. ISBN 80-86656-05-5.
10. JANAS, Karol: Pracovný útvar pre Cigánov a asociálov v Ilave v roku 1943. In: Bulletin Muzea romské kultury, Vol. 11-12, 2002/2003, pp. 84-85. ISBN 80-86656-05-5.
11. JANAS, Karol: Pracovný útvar pre Rómov a tzv. asociálov v Dubnici nad Váhom. In: Buletin muzea romské kultury, Vol. 11-12, 2002/2003, pp. 80-83.  ISBN 80-86656-05-5.
12. JANAS, Karol: Pracovný útvar pre Rómov a tzv. asociálne osoby v Ústí nad Oravou v roku 1944. In: Zborník Oravského múzea, vol. XX, 2003, pp. 5160. ISBN 80-968880-2-1.
13. JANAS, Karol: Postoj slovenských orgánov pri riešení rómskej problematiky a jeho zmena po porážke SNP. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov III. (compiled by M. Lacko). Trnava : Merkury, 2004, pp. 341-358. ISBN 80-89034-76-6.  14.  JANAS, Karol: Zánik zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom. In: Slovenská republika (1939-1945) očami mladých historikov V. (compiled by M. Šmigeľ, P. Mičko, M. Syrný). Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, Katedra histórie FHV UMB, Štátna vedecká knižnica, pp. 215-219. ISBN 80-8083341-9.
15. JANAS, Karol: Perzekučné opatrenia slovenského štátu a ich zásahy do bežného života slovenských Rómov v rokoch 1941-1943. In: Terezínske listy, vol. 35, 2007, pp. 112-120. ISBN 80-85433-96-6.
16. JANAS, Karol: Perzekúcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku v slovenskej historiografii. In: Nepriznaný holokaust. (compiled by Z. Kumanová, A. B. Mann). Bratislava : In Minorita SNM, Ústav etnológie SAV, 2007, pp. 15-20. ISBN 978-80-969798
17. JANAS, Karol: Utrpenie slovenských Rómov. In: Fenomén holokaustu. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2008, pp. 123-133. ISBN 978-80-8106-003-8.
18. JANAS, Karol - TIŠLIAR, Pavol: K vývoju rómskej populácie na Slovensku na základe štatistických prameňov do roku 1918. In: Bulletin muzea romské kultury, vol. 16, 2008, pp. 125-126. ISBN 978-80-86656-13-7. 
19. JANAS, Karol: Postoj orgánov verejnej správy k rómskej problematike na juhozápadnom Slovensku v 50. rokoch 20. Storočia. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 III. Menšiny. Banská Bystrica : Belianum, 2014, pp. 280-285. ISBN 978-80-557-0803-4.
20. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: Protection of cultural and historical monuments in Slovakia on city and municipality level. In: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SFEM 2016 : Book 2. Political sciences, law, finance, economics & tourism Volume I. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, p. 453-458. - ISBN 978619-7105-51-3. (Web of Science).
21. JANAS, Karol: Vnútromacedónsky etnický konflikt a problémy s integráciou severného Macedónska. In: Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia. - Bratislava : Ekonóm, 2019, p. 44-52. - ISBN 978-80-225-4653-9.
22. JANAS, Karol: Obnova národnej kultúrnej pamiatky Považský hrad mestom Považská Bystrica ako príklad starostlivosti samosprávy o kultúrne dedičstvo. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo - Museology and cultural heritage, Roč.7, č.2 (2019), p. 169-181. - ISSN 1339-2204. (Web of Science, Scopus).
23. JANAS, Karol – BARČÁKOVÁ, Marcela: Youth unemployment in Slovakia and in Slovenia. In: IZZIVI Prihodnosti : challenges of the future. Vol.4, No.2(2019), p. 98-105. - ISSN 2463-9281.
 
Specialitatea: 562.04 - Teoria integrării europene, instituții, procese și politici europene
24. JANAS Karol. The situation of Roma population in Slovakia in 1945-1948. In: Moldavian Journal of International Law and International Relations, 2019, No. 1(Vol.14),  p.87-95. ISSN 1857-1999.  
25. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: Crisis Management in Regional and Local Development (The Case of Slovakia). In: Advanced science letters. Vol.24, No.9(2018), p. 6314-6316. ISSN 1936-6612. (Web of Science).
26. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: Flood protection in the Slovak Republic. In: 15th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015. Volume II : Ecology, economics, education and legislation conference proceedings. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 243-248. - ISBN 978-619-7105-40-7. (Web of Science, Scopus).
27. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: Financing under emergency cases in Slovak. In: Actual Problems of Economics. Vol.170, No.8(2015), p. 288-292. - ISSN 1993-6788. (Scopus).
28. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: System political parties in the Slovak and Czech Republic within the context of the election to the European parlament in 2014, In: SGEM conference on political sciences law, finance economics & tourism : Conference proceedings volume I. Political science, law. - Sofia : STEF92 Technology, 2014, p.381-387. ISBN 978-6197105-25-4. (Web of Science).
29. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: Economic priorities in parliamentary election in the Slovak Republic in 2016 and its results. In: 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2017 : Modern science. Volume I. Political sciences, law, finance, international relations. - Sofia : STEP92 Technology Ltd., 2017, p. 53-58. - ISBN 978-619-7105-93-3.
30. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: Scenarios of the economic orientation of the Slovak Republic. In: International business & education conferences proceedings 2015. - Coloredo : The Clute Institute, 2015, p. 571-1-571-6. - ISSN 1539-8757.
31. JANAS, Karol: Die Verfolgung der Roma in der Slowakei in den Jahren 1939 bis 1945. In: Roma und Sinti von 1938 bis zur Gegenwart : Schlaininger Gespräche 2015. Eisenstadt: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 2016, pp. 147-169. ISBN 978-3-85405-218-0.
32. JANAS, Karol: Organizačná štruktúra pracovných útvarov v rokoch 1941-1944. In: Slovenská republika očami mladých historikov VII. Bratislava : ÚPN, FF UK, 2008, pp. 329-341. ISBN 978-80-89335-08-4.
33. JANAS, Karol: Utrpenie slovenských Rómov. In: Fenomén holokaustu. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2008, pp. 123-133. ISBN 978-808106-003-8.
 
Materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale:
34. JANAS, K. Postoj orgánov verejnej správy k rómskej problematike na juhozápadnom Slovensku v 50. rokoch 20. Storočia. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 III. Menšiny. Banská Bystrica: Belia-num, 2014, pp. 280-285. ISBN 978-80-557-0803-4.
35. JANAS, K., KUCHARČÍK R. Activities of the union of Gypsies (Roma) in Slovakia in 1968-1973 as an attempt to help with Gypsy (Roma) issues, 2014. In: SGEM conference on political sciences law, finance economics & tourism. Conference proceedings volume I. Political science, law. Sofia: STEF92 Technology, 2014, pp. 15-20. ISBN 978-619-7105-25-4.
36. JANAS, K. Political problems in the development and functioning of the Union of Gypsies - Roma in Slovakia. In: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016. Political sciences, law, finance, economics and tourism. Conference proceedings. Volume II. Sofia: STEP92 Technology Ltd., 2016. Pp. 283-289. ISBN 978-619-7105-73-5. 
37. JANAS, K. The position of the Roma community in Slovakia in the 70´s and 80´s of the 20th century. In: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016: Political sciences, law, finance, economics and tourism. Conference proceedings. Volume II. Sofia: STEP92 Technology Ltd., 2016, pp. 411-418. ISBN 978-619-7105-73-5. 
38. JANAS, Karol: Status of the Roma Community in Slovakia in the second half of the 1950s. In: SGEM Conference proceeding: 5th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Volume 5 : Modern Science. Sofia : STEP92 Technology, 2008, pp. 89-95. ISBN 978-6197408-30-0.
39. JANAS, Karol – KUCHARČÍK, Rudolf: Activities of the union of Gypsies (Roma) in Slovakia in 1968-1973 as an attempt to help with Gypsy (Roma) issues. In: SGEM conference on political sciences law, finance economics & tourism : Conference proceedings volume I. Political science, law. Sofia : STEF92 Technology, 2014, pp. 15-20. ISBN 978-619-7105-25-4.
40. JANAS, Karol: The attempts for improvement of social situation of Roma citizens (Gypsies) in Slovakia in 1968-1973 In: 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2015. Volume I : Political sciences, law, finance, economics & tourism. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, pp. 361-367. ISBN 978-619-7105-46-9.
41. JANAS, Karol: The position of the Roma community in Slovakia in the 70´s and 80´s of the 20th century. In: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016 : Political sciences, law, finance, economics and tourism. Conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEP92 Technology Ltd., 2016, pp. 411-418. - ISBN 978-619-7105-73-5. 
42. JANAS, Karol: Political problems in the development and functioning of the Union of Gypsies - Roma in Slovakia In: 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016 : Political sciences, law, finance, economics and tourism. Conference proceedings. Volume II. Sofia: STEP92 Technology Ltd., 2016, pp. 283-289. ISBN 978-619-7105-73-5.
43. JANAS, Karol: Persecution of Roma in the Slovak army (1939-1944). In: SGEM. 6th international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts. vol. 6, Modern science issue. Sofia: STEF92 Technology, 2019, pp. 39-44. ISBN 978-619-7408-73-7.
44. JANAS, Karol: Persecution of Roma in civilian life in Slovakia (19391944). In: SGEM. 6th international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, vol. 6. Modern science issue. Sofia: STEF92 Technology, 2019, pp. 31-38. ISBN 978-619-7408-73-7.
 
Informație privind membrii Comisiei de susținere publică DH 18 561.01-562.04-01:
1. JUC Victor, Președinte, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar (ICJPS al MECC al RM);
2. CHIRTOACĂ Natalia, Secretar științific, doctor în drept, profesor universitar (ICJPS al MECC al RM);
3. BENIUC Valentin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul RM
4. MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM (ICJPS al MECC al RM); 
5. VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar (ICJPS al MECC al RM); 
6. SPRINCEAN Serghei, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar interimar (ICJPS al MECC al RM);
7. SYCH Alexander, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea Națională din Cernăuți “Iurie Fedkovichi” (Ucraina);
8. VOLNER Ştefan, doctor în științe politice, profesor universitar, Universitatea “Alexandr Dubcec” din Trencin (Slovacia).
 
Referenţi  oficiali:    
1. KRUGLAŞOV Anatoliy, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea Națională din Cernăuți “Iurie Fedkovichi” (Ucraina). 
2. PALINCEAK Mihail, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea Națională din Ujgorod (Ucraina). 
3. LIPKOVA Ludmila, doctor în științe economice, profesor universitar, Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia). 
4. SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova). 
 
Consultant ştiinţific: BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al MECC al RM. 

 

Media: