Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Cojocaru Ion

Joi, 12 mai 2016, ora 14.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Cojocaru Ion, conducător ştiinţific: Ștefan Belecciu, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul Științific Specializat D 18.552.02-02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM. Titlul tezei: ”Emiterea, efectele juridice și controlul legalității actelor administrative și faptelor asimilate lor”, la specialitatea: 552.02 – drept administrativ.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

1. Cojocaru I. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale actului administrativ. În: „Закон и жизнь”, nr.3. 2015, p. 47-51. 0,48 c.a.

2. Cojocaru I. Intrarea în vigoare, executarea, întinderea efectelor şi ieşirea din vigoare a actelor administrative, În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XIII-a nr.1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2013, p. 263-269. 0,48 c.a.

3. Cojocaru I. Criteriile de clasificare şi formele de control aplicate actelor administrative. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XIII-a nr.1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2013, p. 191-198. 0,43 c.a.

4. Belecciu Şt., Cojocaru I. The cancellation of administrative acts. Journal of Law and Administrative Sciences. Special Issue. 2015, p. 860-867. ISSN 2392–8298, ISSN–L 2392–8298. 0,43 c.a.

5. Belecciu Şt., Cojocaru I. Necesitatea, rolul, scopul şi motivaţia controlului legalităţii actelor şi faptelor administrative. Cluj-Napoca. 2015. 0,63 c.a.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea conţine o analiză ştiinţifică profundă a actelor şi faptelor administrative, a caracteristicilor  specifice acestora; o cercetare a formei şi procedurii de emitere a actelor administrative, a efectelor juridice, a controlului de legalitate, oportunitate şi eficienţă a actelor administrative.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a constat în fundamentarea ştiinţifică a aspectelor teoretice şi practice ale problemelor ce ţin de actele şi faptele administrative asimilate lor, fapt care permite teoreticienilor, precum şi practicienilor identificarea lacunelor existente în legislaţie în domeniul asigurării legalităţii actelor administrative, precum şi regimului juridic al faptelor administrative asimilate actelor administrative, în vederea oferirii unor soluţii eficiente în domeniul asigurării legalităţii în procesul de elaborarea, adoptarea/emiterea şi executarea a actelor administrative, care ar fi în concordanţă cu normele internaţionale şi ar corespunde prevederilor legislative naţionale.

Semnificaţia teoretică. Constă în faptul că, concluziile şi opiniile obţinute în rezultatul studiului realizat, expuse în teza de doctorat vor putea aduce un aport benefic în cunoaşterea mai profundă a sistemului de administraţie publică a Republicii Moldova, la general, precum şi a formei principale de activitate a organelor administraţiei publice – elaborarea adoptarea/emiterea şi executarea actelor administrative, în special.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în propunerile şi recomandările pe care le conţine, îşi vor aduce un aport benefic la efortul autorităţilor statale de a ralia legislaţia Republicii Moldova la standardele europene, în vederea îmbunătăţirii calităţii legislaţiei în sfera administrării şi în domeniul procedurii administrative necontencioase.

Implementarea rezultatele ştiinţifice pot fi transpuse în legislaţia în vigoare, precum şi în activitatea practică a autorităţilor reprezentative ale statului, a administraţiei publice centrale şi locale, în vederea consolidării rolului acestora în dezvoltarea democraţiei participative în cadrul statului.

 

Media: