Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Țaranu Ludmila

Joi, 22 decembrie 2016, ora 10:00, va avea loc susținerea tezei de doctor în drept a dnei Țaranu Ludmila, conducător științific: Cebotari Valentina, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.01-02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM, cu titlul tezei: Atributele de identificare ale persoanei fizice şi rolul organelor de stare civilă în domeniu”la specialitatea 553.04 – dreptul familiei.

Susţinerea va avea loc pe adresa: MD 2001, Republica Moldova, bd. Ștefan cel Mare, 1, sala 308.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Țaranu L. Noțiunea legală a persoanei fizice. Revista Naţională de Drept [Chişinău]. Nr. 4. 2015. 68-72. Categoria C. ISSN 1811-0770. (0,75 c.a.);

2. Țaranu L. Caracterele juridice ale atributelor de identificare ale persoanei fizice. Revista Naţională de Drept [Chişinău]. Nr. 7. 2015. 70-74. Categoria C. ISSN 1811-0770. (0,67 c.a.);

3. Țaranu L. Aspecte esențiale privind modul de înregistrare a actului de naștere. Revista Naţională de Drept [Chişinău]. Nr. 11. 2015. 67-70. Categoria C. ISSN 1811-0770. (0,52 c.a.);

4. Țaranu L. Unele particularități privind înregistrarea de stat a actului de divorț. Revista Naţională de Drept [Chişinău], nr. 12, 2015, p. 68-70. Categoria C. ISSN 1811-0770. (0,45 c.a.);

5. Țaranu L. Acţiunile de stare civilă – semnificaţie teoretică şi valoare aplicativă. Revista metodico-ştiinţifică trimestrială. Administrarea Publică [Chişinău]. nr. 1. 2014, 123-127. Categoria C. ISSN 1813-8489. (0,35 c.a.).

6. Țaranu L. Căsătoria – instituţie distinctă a inventarului juridic. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Teoria şi practica administrării publice”. 21 mai 2010. Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Chişinău: Secția activitate editorială a Academiei de Administrare Publică. 2010, p. 154-156. ISBN 978-9975-4107-6-2. (0,32 c.a.);

7. Țaranu L.; Romandaș N. Rolul contractului matrimonial în reglementarea relaţiilor de căsătorie. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Teoria şi practica administrării publice”. 24 mai 2011. Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Chişinău: Secția editorial-poligrafică a Academiei de Administrare Publică. 2011, p. 114-116. ISBN 978-9975-4241-0-3. (0,32 c.a.);

8. Țaranu L. Starea civilă în Republica Moldova – noţiuni şi trăsături caracteristice. În: Mat. ale ses. de com. șt. „Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă”. Institutul de Ştiinţe Administrative. Chişinău: „Elena-V.I.”, 2012, p. 405-410. ISBN 978-9975-106-73-3. (0,6 c.a.);

9. Țaranu L. Caracteristica generală a relaţiilor patrimoniale dintre soţi. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Securitatea juridică și financiară a economiei în perioada de tranziţie”. 24-25 mai 2012. Academia de economie şi drept. Tiraspol: Litera, 2012,  p. 397-401. ISBN 978-9975-9967-9-2. (0,32 c.a.);

10. Țaranu L. Rolul sistemului organelor de stare civilă în implementarea legii privind actele de stare civilă. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Teoria şi practica administrării publice”. 22 mai 2012. Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Chişinău: Secția activitate editorială a Academiei de Administrare Publică. 2012, p. 37-39. ISBN 978-9975-4107-8-6. (0,35 c.a.);

11. Țaranu L. Prenumele – mijloc de identificare a persoanei fizice. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Teoria şi practica administrării publice”. 20 mai 2013. Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Chişinău: „Elan Poligraf”, 2013, p. 330-332. ISBN 978-9975-4241-5-8. (0,32 c.a.);

12. Țaranu L. Originea şi importanţa numelui de familie. În: Mat. ale mesei rotunde cu part. intern. consacrată celei de-a XX-a aniversări a Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. „Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale: la 20 ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova”. 11 decembrie 2013. Chişinău: „Elan Poligraf”, 2013, p. 232-237. ISBN 978-9975-4241-6-5. (0,27 c.a.);

13. Țaranu L. Comunicarea reciprocă a stării sănătăţii de către viitorii soţi în legislaţia Republicii Moldova. În: Mat. ale conf. cu part. intern. „Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii“. Institutul de Ştiinţe Administrative. Chişinău: Tipogr. „Elan Poligraf”, 2014, p. 605-609. ISBN 978-9975-66-390-8. (0,4 c.a.);

14. Țaranu L. Cercetarea concepţiilor ştiinţifice privind sistemul autorităţilor de stare civilă – organe de primă importanţă al administraţiei de stat. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Teoria şi practica administrării publice”. 23 mai 2014. Academia de Administrare Publică. Chişinău: „Elan Poligraf”, 2014, p. 255-257. ISBN 978-9975-4241-9-6. (0,27 c.a.);

15. Țaranu L. Înregistrarea actelor de stare civilă – aspecte reflectate în literatura de specialitate şi în legislaţie. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Teoria şi practica administrării publice”. 23 mai 2014. Academia de Administrare Publică. Chişinău: „Elan Poligraf”, 2014,  p. 69-71. ISBN 978-9975-4241-9-6. (0,20 c.a.);

16. Țaranu L. Starea civilă – condiția juridică de identificare a persoanei fizice în familie și societate. În: Mat. ale conf. cu part. intern. „Interacțiunea dreptului național și internațional în realizarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”. Academia de Administrare Publică, Chișinău: „Garomont-Studio”, 2015, p. 196-203. ISBN 978-9975-115-68-1. (0,42 c.a.);

17. Țaranu L.; Romandaș N. Atributele de identificare ale persoanei fizice în societate și familie. În: Mat. ale conf. șt. cu part. intern. „Rolul științei și educației în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”. Ediția I. Chișinău, 05 februarie 2015. Universitatea „Constantin Stere”. Iași: „Vasiliana 98”, 2015, p. 515-518. ISBN 978-973-116-404-5. (0,27 c.a.);

18. Țaranu L. Rolul organelor de stare civilă privind operarea procedurii de schimbarea numelui și/sau prenumelui persoanei fizice. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”. 27 februarie 2015. Academia de Administrare Publică. Chişinău: „Garomont-Studio”, 2015, p. 283-288. ISBN 978-9975-115-62-9. (0,27 c.a.); 

19. Țaranu L.; Cebotari V. Domiciliul - atribut distinctiv al persoanei fizice. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Teoria şi practica administrării publice”. 22 mai 2015. Academia de Administrare Publică. Chişinău: „Garomont Studio”, 2015, p. 237-239. ISBN 978-9975-3019-3-0. (0,37 c.a.);

20. Țaranu L. Rolul autorității tutelare în procesul de nediscriminare a copiilor rămași fără ocrotire părintească. În: Mat. ale conf. șt.-pract. cu part. intern. „Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme”. 3-4 decembrie 2015. Academia de Administrare Publică. Chişinău: „Garomont Studio”, 2015, p. 235-240. ISBN 978-9975-1155-86-5. (0,4 c.a.);

21. Țaranu L. Natura juridică a identificării persoanei fizice. În: Mat. ale con. șt. „Orientări actuale în cercetarea doctorală ediţia a IV-a”. 18 decembrie 2014. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Tipogr. „Indigou Color”, 2015.  p. 242-247. ISBN 978-9975-3054-8-8. (0,4 c.a.).

Rezumatul tezei

1. Problema ştiinţifică  rezidă  în determinarea particularităților ce vizează procesul de înregistrare a atributelor de identificare ale persoanei fizice (numele, domiciliul, starea civilă) de către organele de stare civilă, având ca efect stabilirea locului și rolului actelor de stare civilă în materia dreptului privat al Republicii Moldova. Aceasta ne-ar permite de a demonstra necesitatea studierii instituției înregistrării actelor de stare civilă de către teoreticienii și practicienii din domeniul dreptului familiei, în conjunctura în care aceștia au ca sarcină de a fixa acele acte și fapte juridice care creează, modifică sau sting, în condițiile legii, starea civilă a persoanei fizice. În urma investigaţiei efectuate, depistării unor lacune în legislaţie şi practică, a fost creată o bază teoretică cu propuneri de lege ferenda, în scopul perfecționarii și completării cadrului legislativ.

2. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că reprezintă o cercetare minuțioasă a activității organelor de stare civilă în determinarea naturii juridice și caracterelor juridice ale atributelor de identificare ale persoanei fizice. Studiul efectuat conferă acestei instituții o importanță deosebită, fiind tratată sub diverse aspecte: atât ca atribute (calități), cât și ca înscrisuri (acte de stare civilă) de individualizare ale persoanei fizice. Elementul novator se exprimă prin studierea tendințelor actuale în activitatea organelor de stare civilă, însoțită de abordarea unor spețe care reflectă probleme atestate în procesul de înregistrare de stat a actelor de stare civilă şi totodată, căile de soluţionare a acestora.

3. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere:

• Atributele de identificare – numele, domiciliul și starea civilă le posedă persoanele fizice în mod egal. Acestea desemnează, în mod indubitabil, atât trăsături morale, cât și intelectuale pe care trebuie să le dețină fiecare individ, fiind imposibilă existența acestora, exercitarea drepturilor civile, familiale și răspunderea pentru obligațiile respective.

• Se bucură de o reglementare deosebită acele relații de familie, precum raporturile izvorâte din căsătorie, rudenie, adopție și cele analogice legăturilor de familie, care au condiționat apariția unei ramuri de drept autonome. Nu negăm faptul că dreptul familiei este în legătură indisolubilă cu dreptul civil, deoarece au ca bază instituții comune: actele de stare civilă; capacitatea civilă, numele soților și ale copiilor acestora; regimul juridic al bunurilor acestora etc. Deducem faptul că, după importanța instituțiilor reglementate de dreptul familiei, atât pentru fiecare individ în parte, cât și în genere pentru societate, a apărut necesitatea stringentă a unor reglementări specifice în domeniu, care să evidențieze trăsături distincte, scopul fiind unic – de a sprijini și consolida familia.

• Înregistrarea actelor de stare civilă este funcția de bază înfăptuită de către organele de stare civilă, însă în literatura de specialitate nu regăsim o tratare specială a acestei instituții, noi asumându-ne sarcina în această teză să dezvăluim rolul major al acesteia, care, prin procesul de înregistrarea actelor de stare civilă, face posibilă evidența și controlul asupra populației, reprezentând astfel unul dintre factorii hotărâtori în analiza privind perpetuarea și dezvoltarea socială a speciei umane.

 

 

 

 

 

 

Media: