Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Bologan Dumitrița

Marți, 27 decembrie 2016, ora 15:00, va avea loc susținerea tezei de doctor în drept a dnei Bologan Dumitrița, conducător științific: Băieșu Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.553.02 – 03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM, cu titlul tezei: „Reglementarea juridică a înţelegerilor de cartel”, la specialitatea  553.02 – dreptul afacerilor.

Susținerea va avea loc la adresa: str. G. Iablocikin 2/1, sala 101, în incinta Universităţii de Studii Europene.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. BĂIEŞU, A., BOLOGAN, D. Tipuri de practici care constituie carteluri – exemplificări din jurisprudenţa europeană. În: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale [Chişinău, Republica Moldova], nr. 4. 2015. p. 17-28. ISSN 1857-1999. (0.37 c.a.)

2. BĂIEŞU, A., BOLOGAN, D. Unele reflecţii referitoare la definirea termenului de „cartel". În: Revista Naţională de Drept [Chişinău, Republica Moldova], nr.11 (181). 2015. p. 2-4. ISSN 1811-0770. (0,35 c.a.)

3.BOLOGAN, D. Înţelegerile de tip cartel în Republica Moldova – aspecte teoretico-practice. În: Revista Română de Concurenţă [Bucureşti, România]. Editor: Consiliul Concurenţei, nr.1-2. 2015, p. 46-54. ISSN 2343-9785. (0,5 c.a.)

4. BOLOGAN, D. Acorduri de transfer de tehnologie – aspecte din legislaţia concurenţială a Republicii Moldova şi a Uniunii Europene. În: Intellectus [Chişinău, Republica Moldova], nr. 4, 2015, p. 68-72. ISSN 1810-7079. (0,4 c.a.)

5. BOLOGAN, D. Perspective de dezvoltare a politicii de clemenţă. În: Studia Universitatis Moldaviae [Chişinău, Republica Moldova], nr. 3 (93). 2016. ISSN 1814-53199. (în curs de publicare) (0,6 c.a.)

6. BOLOGAN, D. Development of cartels – legal and historical aspects. În: Law and Politology [Chişinău, Republica Moldova], nr. 32. 2015. p.22-29. ISSN 1987-5533 (0,8 c.a.)

7. BOLOGAN, D. Generalities on the constituent elements of a cartel. În: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale [Chişinău, Republica Moldova], nr.1. 2016. p. 46-53. ISSN 1857-1999. (0,5 c.a.)

8. BOLOGAN, D. Particularităţile efectelor politicii de clemenţă. În: Закон и Жизнь [Chişinău, Republica Moldova], nr. 12 (286), 2015. p. 47-52. ISSN 1810-309X. (0,55 c.a.)

9. BOLOGAN, D. Generalităţi privind înţelegerile de cartel în Republica Moldova. În: Rolul ştiinţei şi educaţiei în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 5 februarie 2015. Chişinău: Vasiliana 98, 2015. p. 486-489. ISBN 978-973-116-404-5. (0,29 c.a.)

10. BOLOGAN, D. Some reflections about cartels’ behaviorÎn: II Mеждународная Kонференция «Инновации в современной науке», 31 августа 2016. г. Киев. 2016. p. 140-142. ISSN 6827-2341 (0,20 c.a.)

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată rezidă în cercetarea multidimensională a reglementărilor juridice a înțelegerilor de cartel la nivel național și internațional, precum și elucidarea practicii autorității europene de concurență și a jurisprudenței europene în materie, fapt care a avut ca efect formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea perfecționării cadrului normativ intern și aplicării uniforme, corecte și eficiente a celor mai recente soluții legislative de către Consiliul Concurenței și instanțele de judecată din Republica Moldova.

2. Conţinutul de bază al tezei cuprinde: analiza noțiunii de „cartel” expusă atât în literatura de specialitate, cât și în legislație, în scopul elucidării terminologiei; determinarea categoriilor de acorduri anticoncurențiale orizontale în dependență de diferite criterii de clasificare; cercetarea comportamentului carteliștilor, precum și a modului de investigare efectuat de autoritatea de concurență; analiza politicii de clemență, a succesului înregistrat pe plan european, precum și a modului de aplicare a acesteia în Republica Moldova; evidențierea mecanismelor care ar facilita activitatea Consiliului Concurenței în vederea detectării și prevenirii creării cartelurilor; evidențierea lacunelor sau a incertitudinilor legale din domeniul reglementării cartelurilor și a politicii de clemență; formularea recomandărilor de lege ferenda în vederea îmbunătățirii legislației concurenței și a practicii aplicării acesteia.

3. Principalele rezultate obținute:

- S-a propus următoarea definiție a termenului de „cartel” - acord anticoncurențial orizontal, o practică concertată asupra căreia convin două sau mai multe întreprinderi sau asociații de întreprinderi, care prin fixarea prețurilor, limitarea producției sau a vânzărilor, împărțirea piețelor sau a clienților, participarea cu oferte trucate la licitații, limitarea sau împiedicarea accesului pe piață a altor întreprinderi, aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a condițiilor inegale la prestații echivalente, condiționarea încheierii contractelor de acceptare de către parteneri a unor prestații suplimentare, duc la împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței pe piață.

- S-a evidențiat lipsa de claritate în delimitarea făcută de legiuitorul Republicii Moldova între art. 5 și art.7 ale Legii concurenței nr. 183/2012, precum și omiterea ultimelor tendințe ale jurisprudenței Comisiei Europene și a Curții Europene de Justiție, potrivit cărora, chiar și acordurile interzise per se ar putea fi exceptate după o evaluare detaliată, aducându-se exemple concrete din practica europeană, cât și din practica națională. De asemenea, s-a descris și elucidat comportamentul carteliștilor, precum și mecanismele utilizate de autoritățile de concurență din alte state în lupta împotriva cartelurilor.

- S-a demonstrat importanța politicii de clemență în calitate de instrument de descurajare a formării cartelurilor, dar și de detectare și sancționare a celor deja existente. Astfel, s-au evidenţiat o serie de mecanisme care ar facilita procesul detectării înţelegerilor de cartel, cum ar fi introducerea sistemului de numere de ordine, a exonerării de răspundere penală, a posibilităţii de executare privată.

- Au fost formulate propuneri de lege ferenda, și anume, introducerea unui nou articol 92¹ care să prevadă procedura de acordare a numărului de ordine și a unui alineat nou, (2) la articolul 246 care să prevadă exonerarea de răspundere penală.

 

 

 

Media: