Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Ivancova Tatiana

Marți, 30 august 2016, ora 10.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Tatiana Ivancova, conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.553.01-03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM, cu titlul tezei: „Vinovăţia - condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile”, la specialitatea: 553.01 – drept civil.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole în reviste naționale, categoria C:

- Ivancova T. Vinovăţia - condiţie a răspunderii civile delictuale în doctrina contemporană a diferitor state. În: Legea şi viaţa, 2012, nr.3, p.45 – 49 (0,3 c.a.)

- Ivancova T. Opinii doctrinare privind formele vinovăţiei la aplicarea răspunderii juridice  civile. În: Legea şi viaţa, 2012, nr.4, p.27-33 (0,4 c.a.)

- Ivancova T. Particularităţile vinovăţiei - condiţie a aplicării răspunderii juridice civile contractuale. În: Legea şi viaţa, 2012, nr.2, p.31-37 (0,4 c.a.)

- Ivancova T., Cojocari E. Caracterele specifice vinovăţiei – condiție a răspunderii juridice civile. În: Studia Universitatis, 2015, nr.3 (83), p.105-109 (0,3 c.a. )

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice:

- Ivancova T., Cojocari E. Dovedirea vinovăţiei-condiţie necesară ce contribuie la garantarea drepturilor omului. Conf. internat. Respectarea drepturilor omului: condiţie principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova din 17.09.2010, Chişinău: ed. Tipografia centrală. p. 270-278.(0,6 c.a. )

- Ivancova T. Opinii contradictorii  privind noţiunea de vinovăţie, culpă, greșeală în dreptul civil  Conf. internat. științ. consacrată jubileului de 70 de ani d-lui Costachi Gh.: ,,Contribuții științifice la edificarea si consolidarea Statului de Drept” din 03.05.2011. Chișinău. 2011, p. 557-562. (0,4 c.a. )

- Ivancova T., Cojocari E. Prezumţia nevinovăţiei în dreptul civil. Conf. Ştiinţifică internaţională: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Chişinău: V.I. CEP USM. 2011, p.187-190 (0,3 c.a.)

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: cercetarea problemelor generale ale dreptului intern civil şi dreptului european civil din punct de vedere teoretic şi practic, în vederea evidenţierii raportului dintre teorie şi practică şi trecerea de la informația teoretico - ştiinţificã la domeniul de aplicabilitate practică a acestora, cu argumentarea unor propuneri în vederea îmbunătățirii legislației civile naționale.

Conţinutul de bază al tezei: În cadrul acestei lucrări s-a realizat o analiză complexă a doctrinelor naționale și internaționale, a legislației civile din Republica Moldova și a celei europene, ce vizează vinovăția – condiție de aplicare a răspunderii juridice civile, cu elucidarea esenței, particularităților și lacunelor în materie și s-au formulat propuneri de lege ferenda în vederea remedierii acestora, precum și unele soluții pertinente de ordin științific și practic ce pot servi drept bază pentru perfecţionarea cadrului normativ  în acest domeniu.

Principalele rezultate obţinute:

- distingerea și analiza - prin prisma reglementărilor naționale și internaționale și a opiniilor doctrinare privind importanța vinovăției – condiție de aplicare a răspunderii juridice civile; 

- analizarea caracterelor specifice  ale vinovăţiei în dependenţă de formele răspunderii juridice civile,  deoarece  identificarea formelor și particularităților vinovăției, condiție a răspunderii juridice civile  constituie o premisă necesară pentru interpretarea și aplicarea corectă a legislației ce vizează răspunderea juridică civilă;

- determinarea esenţei fundamentării obiective a vinovăţiei la răspunderea juridică civilă delictuală. Evidențierea carențelor legislative în domeniul reglementării vinovăției, condiție a răspunderii juridice civile și efectuarea de propuneri de lege ferenda  în vederea remedierii acestora.

 

 

 

Media: