Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Rusu Lucia

Sâmbătă, 17 decembrie 2016, ora 10:30, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dnei Rusu Lucia, conducător științific: Berliba Viorel V., doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, în Consiliul științific specializat D 18.554.03-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul «Principiul contradictorialității în procesul penal - reglementări naționale și de drept comparat», la specialitatea 554.03 – drept procesual penal.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, Sala Mică.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Rusu L. Locul și rolul modelului contradictorial în teoria dreptului procesual penal. În: Revista Națională de Drept, nr. 3, 2014, p. 58-63.

2. Rusu L. Acuzarea în cadrul procesului penal contradictorial. În: Revista Națională de Drept, nr. 11, 2015, p. 62-66.

3. Rusu L. Esența și importanța principiului contradictorialității în procesul penal al RM. În: Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul RM: realizări, probleme, perspective”. Bălți. 2015, p. 238-241.

4. Rusu L. Contradictorialitatea în coraport cu alte principii ale procesului penal. În: Studia Universitatis Moldaviae. Revistă Științifică a USM. Seria Științe sociale, nr. 11, 2015, p. 176-182.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată este constituită din analiza complexului de probleme cu caracter teoretico-practic vis-a-vis de principiul contradictorialității în procesul penal. O atenţie deosebită s-a acordat examinării complexe a conținutului și mecanismului de realizare a principiului contradictorialității în cadrul procesului penal.

Conţinutul de bază al tezei. Tentativa și reușita examinării principiului contradictorialității în ipoteza tuturor aspectelor care necesită cunoaștere profundă - a pus în seamă interpretarea sistematică a elementelor lui componente. Or, în teoria procesului penal se atestă evidente lacune legate de perceperea principiului contradictorialității, fapt care dictează influențe negative asupra procesului penal, dar și asupra practicii de aplicare a normelor de drept. În limitele acestor probleme teoretice pot fi incluse: lipsa unei delimitări clare dintre noțiunea de contradictorialitate - formă istorică determinată a procesului penal și principiu al procesului penal; coraportul dintre aceste noțiuni etc. Ca efect, respectarea contradictorialității - ca principiu al procesului penal - materializează scopul stabilirii obiective, depline și sub toate aspectele a împrejurărilor legate de cauza penală.

Principalele rezultate obţinute:

■ detalizarea conținutului principiului contradictorialității;

■ evidențierea specificului contradictorialității la faza de urmărire penală;

■ expunerea statutului părților în cadrul procesului penal contradictorial;

■ descrierea mecanismului de realizare a principiului contradictorialității la fazele judiciare;

■ expunerea specificului și a mecanismului de realizare a funcției acuzării și a funcției apărării în procesul penal contradictorial;

■ determinarea rolului instanței de judecată în cadrul procesului penal contradictorial. 

Media: