Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Stadnițki Lilia

Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, ora 10:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dnei Stadnițki Lilia, conducător știinific Osoianu Tudor, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul științific specializat D 18.554.03-02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul ”Atribuțiile procurorului la examinarea în prima instanță a cauzelor penale” (rus), la specialitatea 554.03 – Drept procesual penal.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 408.

Principalele publicații la tema tezei de doctorat

1.Стадницки Л.М. Законодательные основы поддержания прокурором государственного обвинения в ходе судебного расследования на основе УПК Республики Молдова. În: Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института, No1, 2015, p. 237-245.

2.Стадницки Л.М. Проблема определения цели участия прокурора в суде первой инстанции в современном уголовном судопроизводстве Республики Молдова. În: Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. Ежеквартальный научно-практический журнал. 2016, No 1 (17), p. 309-315.

3. Стадницки Л. М. Роль прокурора в предварительном заседании суда первой инстанции в уголовном судопроизводстве Республики Молдова. În: Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов. Материалы международной научно-практической конференции. 2014, Кишинев, p. 194-197.

4. Федосьева Л.М. Задачи и функции прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции: проблемы теории и практики. În: Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei în contextul integrarii europene. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor si a tinerilor cercetatori. Vol. II. Drept National, Ed. a V-a, 31 martie 2011, Chişinău, 2011. p.129-141.

5. Федосьева Л.М. Правовая природа государственного обвинения в суде первой инстанции. În: Вестник Славянского университета. 15-летию Славянского университета посвящается. Вып. 20: Право. Кишинев, Славянский ун-т, 2012, p. 256-266.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată este constituită din analiza complexului de probleme cu caracter teoretico-practic vis-a-vis de participarea procurorului la judecata în prima instanță. O atenţie deosebită s-a acordat examinării complexe a normelor de procedură penală privitor la atribuțiile procurorului la această fază a procesului penal.

Conţinutul de bază al tezei. Problema participării procurorului la judecata în prima instanţă nu este un obiect nou al investigaţiilor ştiinţifice. În doctrină există atât cercetări complexe ale acestei instituţii, cât şi studii care tratează anumite elemente ale acesteia, purtând, în ansamblul lor, un caracter fundamental. Cercetările ştiinţifice din acest domeniu existente în Republica Moldova nu elucidează pe deplin anumite elemente ale instituţiei cercetate de noi, şi, drept urmare, ansamblul şi corelaţia dintre acestea. Prin conținutul lucrării se desfășoară o analiză științifică complexă a concepțiilor doctrinare și a jurisprudenței, precum și a normelor procesual - penale privind realizarea atribuțiilor procurorului la examinarea în primă instanță a cauzelor penale pentru a evalua eficiența și a constata oportunitatea de perfecționare a acestora.

Principalele rezultate obţinute: precizarea noțiunii de procuror; concretizarea scopului participării procurorului la judecata în primă instanţă în procesul penal, care este stabilirea circumstanțelor de fapt ale cauzei; formularea noțiunii de acuzație; argumentarea conceptului precum că susţinerea învinuirii constituie un ansamblu de acte procesuale, tactice orientate spre argumentarea de către acuzatorul de stat a poziţiei de învinuire; confirmarea postulatului: modificarea acuzării și renunțarea procurorului la învinuire în primă instanță sunt atribuțiile procurorului; precizarea faptului că atribuția procurorului de modificare a acuzării este un drept, și o obligație în același sens. Renunțarea la învinuire constituie o obligație.

Media: 
Etichete: