Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Tălămbuță Angela

Marți, 30 august 2016, ora 13.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Angela Tălămbuță, conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.553.01-05 din cadrul ICJP al AŞM, cu titlul tezei: „Instituția înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață: aspecte teoretico-practice”, la specialitatea: 553.01 – drept civil.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

- Tălămbuță A. Noțiuni generale privind înstrăinarea bunurilor cu condiția întreținerii pe viață. În: Legea și Viața. Chișinău, 2012, nr.11, p. 55-58

- Tălămbuță A. Autonomia de voință a contractului de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață. În: Legea și Viața. Chișinău, 2013, nr.3, p. 54-58.

- Tălămbuță A. Analiza investigațiilor științifice în materia instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață în doctrina Republicii Moldova și a altor state. În: Legea și Viața. Chișinău, 2014, nr. 8, p. 24-28.

- Tălămbuță A. Specificul rezoluțiunii sau rezilierii contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață.  În: Revista Națională de Drept. Chișinău, 2013, nr. 6, p. 41-47

- Tălămbuță A. Condițiile de valabilitate ale contractului de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață. În: Revista Națională de Drept. Chișinău, 2013, nr.12, p. 73-77

- Tălămbuță A. Însemnătatea şi particularităţile bunurilor aflate în proprietate privată la încheierea contractului privind înstrăinarea lor cu condiţia întreţinerii  pe viaţă. În: Conf. șt.  cu participare intern. „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice. Tradiții, actualitate și perspective„ Dedicată aniversării a 80 de ani de la nașterea lui Victor Volcinschi, dr. în drept, profesor univ. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 216-223.

- Tălămbuță A. Particularitățile juridice privind instituția înstrăinării bunurilor cu destinație agricolă. În: Conf. șt. intern. „Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective. Consacrat aniversării a 80 ani de la înfiinţarea UASM. Vol. 33. Chişinău, 2013, p. 232-236.

- Tălămbuță A. Analiza problematicii privind instituția înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață prin prisma materialelor științifice publicate de autori autohtoni precum și legislația în vigoare. În: Conf. șt. intern.„Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective. Consacrat aniversării a 80 ani de la înfiinţarea UASM. Vol.33. Chişinău, 2013, p. 236-240.\Tălămbuță A. Examinarea condițiilor de întreținere pe viață la înstrăinarea bunurilor. În: Conf. şt. teoretico-practică intern. „Știinţa universitară în contextul in­tegrării europene - Promovarea drepturilor omului în contextul in­tegrării europene: teorie și practică“. Chișinău: ULIM, 2013, p. 401- 404.

- Tălămbuță A. Peculiarities of property when entering into contract on alienation thereof providing perpetual maintenance. In: The international conference “European union’s history, culture and ci1tizenship”, 6th Edition. Pitești: Publishing House of University of Piteşti Piteşti. 2013, p. 233-238

Tălămbuță A. Esența, natura și conținutul instituției înstrăinării de bunuri cu condiția întreținerii pe viață – ca instituție de drept civil. În: Особенности  адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского  Союза. Международная научно - практическая конференция. Кишинев, 2015, p. 155-158.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: constă în formularea conceptului, determinarea rolului și locului instituției înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în cadrul dreptului civil, individualizarea obscurităților doctrinare și legale cuprinse în legislația națională ce reglementează instituția juridică a înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață, în completarea golurilor doctrinare cu unele subiecte şi soluţii cu caracter analitic în materia instituției abordate, precum şi înaintarea unor propuneri de lege ferenda menite să înlăture inadvertenţele legale depistate.

Conţinutul de bază al tezei: constă în acumularea unui vast material teoretic și practic pentru dezvoltarea unor direcții actuale și complexe de drept a instituției  înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în cadrul dreptului civil, formularea și caracterizarea caracterelor specifice ale instituției  înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în cadrul dreptului civil; trasarea unor noi perspective asupra cadrului teoretico-practic privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață.

Principalele rezultate obţinute:

- formularea conceptului instituției înstrăinării de bunuri cu condiția întreținerii pe viață, prin care s-a determinat natura, esența și conținutul acesteia ca instituție juridică de drept civil;

identificarea particularităților noţiunii de întreţinere în contextul temei abordate în cadrul dreptului civil precum și evidențierea caracterelor specifice ale bunurilor ca obiecte de drept civil, utilizate la înstrăinarea lor cu condiţia întreţinerii pe viaţă;

determinarea condiţiilor specifice de încheiere, executare şi ale efectelor unui contract de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă precum și identificarea caracterelor specifice ale contractului analizat;

examinarea particularităților contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă față de contractele asemănătoare precum şi cu cele de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă reglementate de legislaţia din ţară şi din alte state;

aprecierea cadrului normativ și cel practic a instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă în Republica Moldova cu evidențierea impedimentelor și indicarea perspectivelor de dezvoltare.

 

 

Media: