Susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în științe politice (în baza lucrărilor științifice) a dl. dr. Manolache Constantin

Se anunță susținerea referatului științific al tezei de doctor habilitat în științe politice (în baza lucrărilor științifice) elaborat de dl Manolache Constantin, doctor în științe politice, conferențiar universitar cu tema „Politica de construcție militară în Republica Moldova: repere teoretico-metodologice și valențe practice”, consultanți științifici Rusnac Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician, Juc Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, specialitatea 561.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice.

Susținerea va avea loc vineri, 15 aprilie 2016, ora 14.00, Sala Mică, et.2, blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1.

Principalele repere conceptuale:

Actualitatea și importanța subiectelor abordate este determinată de necesitatea de a supune analizei multitudinea de probleme ce vizează construcția militară în Republica Moldova în vederea obținerii unui grad cît mai înalt de cunoaștere, explicare și înțelegere a sectorului național de securitate și apărare pentru a identifica soluții de modernizare prin reforme structural-sistemice și de caracter democratic.

Scopul urmărit constă în cercetarea procesului de fundamentare conceptual-teoretică și de evoluție a construcției militare în Republica Moldova în vederea determinării și evaluării gradului de funcționalitate a politicii de stat în sistemul securității și apărării naționale.

Noutatea și originalitatea științifică a investigațiilor desfășurate și a rezultatelor obținute se exprimă prin realizarea unei cercetări complexe, axate pe un suport conceptual-teoretic adecvat și cu valențe aplicative fezabile, a  construcției militare în Republica Moldova, fapt care a asigurat fundamentarea unei direcții științifice noi în cadrul științelor politice.

Rezultatele principial noi obținute în urma realizării cercetărilor au contribuit la fondarea unei direcții științifice calitativ noi în cadrul științelor politice din Republica Moldova – politica construcției militare în Republica Moldova,  avînd în calitate de suport analiza politicii de stat și a organismului militar abordat ca parte a sistemului politic, ca sistem și ca totalitate a elementelor formatoare ale structurii ca rezultat al funcționării.

Semnificația teoretică rezidă în elaborarea și prezentarea unui cadru conceptual-teoretic și metodologic complex, de caracter interdisciplinar și multidisciplinar de cercetare a construcției militare în Republica Moldova tratată ca politică de stat în sectorul securității și apărării naționale.

Principalele publicații științifice la tema referatului:

1.     Manolache Constantin. Organismul militar al Republicii Moldova: construcția militară și securitatea statului. Chişinău: F. E.-P. „ Tipogr. Centrală”, 2015. 386 p. 19,9 c.a.

2.     Manolache Constantin. Securitatea ecologică : aspectul politico-militar. Chişinău: IMFA, 2008. 126 p. 7,3 c.a.

3.     Rusnac Gheorghe. Manolache Constantin. Environmental security of  state : (political and military aspect) ; transl. from rom. Serghei Dmitriev . Chişinău : CE USM, 2002. 120 p. 7,2 c.a.

4.     Manolache Constantin. Securitatea națională. În: Republica Moldova pe calea modernizării. Studiu enciclopedic. Chișinău: F.E.-P. „Tipogr. Centrală”, 2015. p. 278-297. 1,3 c.a.

5.     Manolache Constantin. Bazele conceptuale ale reformării organismului militar al Republicii Moldova. În: Gândirea militară românească. 2015. nr. 1. p. 157-167. 0,6 c.a.

6.     Manolache Constantin. Securitatea militară a Republicii Moldova în calitate de element esențial al securității naționale. În: Gândirea militară românească. 2014. nr. 4 p.140-149. 0,9 c.a.

7.     Manolache Constantin. The military organism of the state: theoretical and methodological analysis. În: Postmodern Openings (Iasi). 2010. Vol. 3. p. 71-81. 1,0 c.a.

8.     Manolache Constantin. Securitatea militară – element esențial al securității naționale. În: Akademos: revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă.  2014. nr. 4. p. 134-140. 0,6 c.a.

9.     Manolache Constantin. Geneza organismului militar: dimensiunea conceptuală. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2014. nr. 3 (166), p. 30-48. 1,5 c.a.

10.  Manolache Constantin. Bazele teoretico-metodologice ale cercetării organismului militar al statului. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2014. nr. 2 (165), p. 90-99. 0, 9 c.a.

În total 43 de publicații la tema referatului științific.

Media: