Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Schin George Cristian

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în Comisia de susținere publică (CSPTD) din cadrul Școlii Doctorale Științe Juridice, Politice şi Sociologice din cadrul Consorțiului Național Administrat de Universitatea de Stat din Moldova, în vederea acordării titlului științific de doctor în drept Dl. Schin George Cristian.

Tema tezei: „Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României”, Program de doctorat (specialitatea) 553.01 – Drept civil, conducător ştiinţific: Chirtoacă Leonid, doctor în drept, conferențiar universitar.

Susţinerea publică va avea loc la data de 11 iunie 2021, ora 13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Academiei 3/2, blocul A, sala 18.

Şedinţa on-line,

https://us02web.zoom.us/j/88051658099?pwd=Nk1wandCWm9LczNxSDVzTC9XVDd4dz09

Identificator: 880 5165 8099

Cod de acces: 456789

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Științifică „Andrei Lupan”, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md).

Avizele și comentarile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică: [email protected]  

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la teza de doctorat:

1. SCHIN G., CHIRTOACĂ L. Natura juridică a actelor notariale. În: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2018, nr.1-2 (Volumul 13), p.50-59. ISSN: 1857-1999. 

2. SCHIN G. Actele notariale învestite cu formula executorie. În: Conferinţa știinţifico-practică internaţională « Știință, educație, cultură » consacrată aniversării de 28 ani de la fondarea Universității de Stat din Comrat, Volumul I, Comrat: Poligraf, 2019, p.180-186. ISBN: 978-9975-3246-7-0.

3. SCHIN G. Regimul juridic al activității electronice notariale. În: Materialele Colocviului ştiinţific al doctoranzilor „Orientări actuale în cercetarea doctorală”, Ediția a 8-a, 15 decembrie 2018. Bălţi: US „Alecu Russo”, 2019, p.167-177. ISBN: 978-9975-50-236-8.

4.SCHIN G. Particularitățile de întocmire a unor categorii de acte și acțiuni notariale conform legislației din România și Republica Moldova. În: Buletinul Notarilor Publici (România), 2019, nr.4 (23), p.12-19.   

5.SCHIN G. Forţa probantă a actelor notariale. În: Materialele Conferinței ştiinţifice cu participare internaţională „Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ”, Secţia Ştiinţe juridice, Ediţia a IV-a, Cahul, 10 decembrie 2019. Cahul: Centrografic, 2019, p.127-135. ISBN: 978-9975-88-037-4.

6. SCHIN G. Reguli comune de îndeplinire a actelor notariale prin prisma legislației Republicii Moldova și a României. În: Revista „Dreptul” (România), 2020, nr.4, p.59-73. ISSN: 1018-0435. Categoria indexată B+

7. SCHIN G. Actele notariale şi administraţia publică locală în contextul evoluţiei legislative şi doctrinare din Republica Moldova. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”, ediția a VII-a, 26 februarie 2021. Chișinău: Print-Caro, 2021, p.332-337. ISBN: 978-9975-3492-3-9.

8. SCHIN G., CIUCĂ L. Actul notarial și forța juridică a acestuia în acord cu legislația Republicii Moldova și a României. În: Revista „Dreptul” (România), 2021, nr.4, p.5-18. ISSN: 1018-0435. Categoria indexată B+

Informație privind membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (CSPTD):

MIHALACHE Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar – Președinte

FRUNZĂ Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial

BĂIEȘU Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar, – referent oficial

PRISAC Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial

CHIRTOACĂ Leonid, doctor în drept, conferențiar universitar - membru

Media: