Susținerea tezei de doctor în drept a dnei Maria Grâu-Panțureac

Joi, 16 ianuarie 2020 ora 13.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentei GRÂU-PANȚUREAC Maria, conducător științific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Consiliului ştiinţific specializat  D 552.01-127 al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul tezei „Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral”, la specialitatea 552.01- Drept Constituțional.

Susținerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, sala 308.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” și pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Componența Consiliului Științific Specializat:

1.    Balmuș Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător – președinte

2.    Goriuc Silvia, doctor în drept, conferențiar universitar – secretar științific

3.    Guceac Ion, academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar

4.    Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

5.    Climova Alla, doctor în drept, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

1.    Cușmir Marcel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

2.    Belecciu Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar

- Articole în diferite reviste științifice:

1. Grâu-Panțureac M. Esența și particularitățile răspunderii constituționale pentru încălcarea legislației electorale. În: Legea și Viața. Nr. 8 (248), Chișinău, 2012, p. 52-56. Categoria C. (0,49 c.a.) ISSN 1810-309X.

2. Грыу-Панцуряк М. Ответственность за нарушение избирательного законодательство: сущность и формы.  В: Закон и Жизнь.  №8 (248), Кишинев, 2012, с. 44-48. Categoria C. (0,56 c.a.) ISSN 1810-3081.

3. Smochină A., Grâu-Panțureac M. Repertoriul normativ privind consfințirea răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral. În: Legea și Viața. Nr.11 (335), Chișinău, 2019, p. 31-36. Categoria C. (0.7 c.a.) ISSN 1810-309X.

- Articole/teze în lucrările conferințelor științifice:

1. Grâu-Panțureac M. Aspecte practice privind răspunderea în dreptul electoral din Republica Moldova. Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. În: Conferința Științifică Internațională, Culegere de articole selective, 23-24 septembrie 2017,  Chișinău, ASEM, 2018, p. 139-145. (0, 83 c.a.) ISBN 978-9975-75-889-5.

2. Grâu-Panțureac M. Contraventional and criminal liability in electoral rights. Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan. În: Conferința internațională științifico-practică, 3-4 noiembrie 2017, Chișinău, 2017, p. 225-229. (0,38 c.a.) ISBN 978-9975-3078-3-3.

3. Грыу-Панцуряк М. Мошенничество, конфликт, споры о выборах. Поколение будущего: Взгляд молодых ученых - 2017: сборник научных статей 6-й Международной молодежной научной конференции (09-10 ноября 2017 года), в 4-х томах, Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Университетская книга, 2017, с. 251-256. (0,32 c.a.) ISBN 978-5-9909299-0-6.

4. Grâu-Panțureac M. Conditions and subjects of electoral liability. 2 Международная научная конференция перспективных разработок молодых ученых «Наука молодых будущее России », Сборник научных статей 13-14 декабря 2017 года, в 5-х томах, Том 3. Юго-Зап. гос. ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Университетская книга, 2017, с. 8-14. (0,46 c.a) ISBN 978-5-9909462-7-9.

5. Grâu-Panțureac M. The importance of the European Convention on Human Right and the European Court of Human Right in solution of election litigation. Scientific Symposium Of Young Researchears. Ed. a XVI-a, 27-28 aprilie, 2018, vol. II, Chișinău, ASEM, 2018, p. 332-338, (0,63 c.a.) ISBN 978-9975-75-926-7.

Problematica abordată: realizarea unei cercetări multiaspectuale a răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral prin prisma elucidării temeiurilor, subiecților şi condiţiilor ce-i sunt aferente, precum și a formelor acesteia, în vederea elaborării unor măsuri eficiente pentru perfecţionarea cadrului legal şi practic în domeniul temei de cercetare.

Conținutul de bază al tezei:  cercetarea situației actuale în ceea ce privește tragerea la răspundere pentru încălcarea normelor de drept electoral, prin studierea cazurilor concrete care au avut loc în perioada desfășurării campaniilor electorale și a alegerilor propriu-zise, pentru ca într-un final să fie formulate recomandări și propuneri de lege ferenda pentru îmbunătățirea situației în domeniul temei de cercetare.

Principalele rezultate obținute:  tezele, concluziile şi recomandările privind conceptul, formele, specificul răspunderii în domeniul electoral completează baza teoretică a acestei instituții. În plus, în literatura ştiinţifică din Republica Moldova sunt un număr mic de lucrări, ce ar avea în vizor exclusiv răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral, cu excepţia unui număr modest de articole ştiinţifice sau expuse în manuale şi cursuri universitare. Lucrarea de faţă suplineşte, cel puţin parţial, această lacună. Rezultatele referitoare la tema cercetată au fost publicate în reviste de specialitate și au fost susținute în cadrul conferințelor naționale și internaționale. Ideile ştiinţifice şi concluziile conţinute în cuprinsul tezei pot fi utilizate de asemenea: în plan doctrinar-teoretic, ca material iniţial pentru o abordare ulterioară mai aprofundată a problemei răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral, în procesul didactic universitar la tematica dreptului electoral și anume la răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral.

 

Media: