Susținerea tezei de doctor în drept a dnei Nadejda Busuioc

Vineri, 6 martie 2020 ora 14.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentei BUSUIOC Nadejda, conducător științific: CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Consiliului ştiinţific specializat  D 554.04.-103 al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul tezei Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tactico-metodologic”, la specialitatea 554.04 - criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative.

Susținerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, sala 109.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” și pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

Articole în reviste şi culegeri naţionale:

1. BUSUIOC, N. Reflecții asupra particularităților de încadrare juridică a faptelor de evaziune fiscala. Revista Legea și Viața, Chișinău nr. 12/2016

2. BUSUIOC, N. Preliminarii privind situațiile tipice și schemele metodologice de investigare a infracțiunii de evaziune fiscal. Revista Națională de Drept, Chișinău, nr. 12(194)2016, ISSN 1811-0770

3. BUSUIOC, N. Investigarea evaziunii fiscale. Revista de studii juridice și cercetări juridice, nr. 1-2/2011

Materiale ale conferinţelor ştiinţifice:

1. BUSUIOC, N. Istoricul impozitării și evoluția instrumentelor de strîngere a acestora. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale Anuale a Tinerilor Cercetători „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan și perspectivele integrării europene”, Chișinău, Ediția a IV-a, 16 aprilie 2010

2. BUSUIOC, N. Caracteristica criminalistică a evaziunii fiscale a întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale Anuale a Tinerilor Cercetători „Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul integrări europene”, Chișinău, Ediția a V-a, 31 martie 2011

3. BUSUIOC, N. Evaziunea fiscală: aspecte sociologice, tehnice și normative. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale Anuale a Doctoranzilor și Tinerilor Cercetători „Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova”, Chișinău, Ediția a VI-a, 12 aprilie 2012.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: problema științifică de importanță majoră soluționată constă în conturarea cadrului procesual și tactico-metodologic de investigare a faptelor de evaziune fiscală în baza legii procesual-penale, tacticii și metodologiei criminalistice, fapt de natură să contribuie la eficientizarea procesului de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor fiscale.

2. Conţinutul de bază al tezei: identificarea particularităților investigării infracțiunilor de evaziune fiscală și a formelor ei de manifestare; caracteristica modalităţilor de săvârțire a evaziunii fiscale; stabilirea obiectului probatoriului în cazul investigării faptelor de evaziune fiscală; identificarea cadrului metodologic de investigare a infracțiunilor de evaziune fiscală; analiza particularităților efectuării acțiunilor de urmărire penală la investigarea infracțiunii de evaziune fiscală; proiectarea situațiilor tipice și metodologiei de investigare a infracțiunii de evaziune fiscală; expunerea particularităților incadrării juridice a faptelor de evaziune fiscală.

3. Principalele rezultate obținute: Tezele științifice principale vizează: conturarea noțiunii și a caracteristicii criminalistice a faptelor de evaziune fiscală și delimitarea de modelul criminalistic; descrisă tehnologia analizei criminalistice a documentelor în calitate de metodă de bază a identificării infracțiunilor de evaziune fiscală; înfăptuirea activității de investigare la etapa pornirii urmăririi penale și în cadrul fazei investigațiilor ulterioare privind faptele de evaziune fiscală; relevat spectrul de probleme care urmează a fi clarificate cu ocazia investigării faptelor de evaziune fiscală; proectat conceptul cadrului metodologic de investigare a faptelor infracționale de evaziune fiscală; clarificate particularitățile, conținutul și tactica acțiunilor de urmărire penală efectuate în procesul cercetării faptelor de evaziune fiscală; elaborate propuneri de lege-ferenda și recomandări în vederea perfecționării mecanismului metodologic de investigare a faptelor de evaziune fiscală.

 

 

 

Media: