Inegalități sociale în RM și premisele constituirii clasei de mijloc - subiect abordat de cercetători, în cadrul unei conferințe internaționale

Cercetători din România, Ucraina, Federația Rusă, Belarus, Kazahstan s-au întrunit la Chișinău, în cadrul unei Conferințe Științifice Internaționale, unde, timp de două zile - 23 și 24 februarie, vor discuta  un spectru larg de probleme privind inegalitățile sociale în Republica Moldova, dar și premisele constituirii clasei de mijloc. Conferința își va ține lucrărule la Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova, evenimentul științific fiind organizat de Centrul Sociologie și Psihologie Socială din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice (ICJP) al AȘM, în colaborare cu Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM. 

Agenda primei zile de lucru s-a consumat la Academia de Științe a Moldovei, la eveniment fiind prezentă conducerea instituțiilor organizatoare, ICJP al AȘM și USM, conducerea AȘM, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi.

Un mesaj de salut participanților la for, din partea conducerii Academiei de Științe, a prezent vicepreședintele AȘM, m.c. Ion Guceac. Vicepreședintele a felicitat organizatorii conferinței pentru încercarea de a desfășura un eveniment științific într-un atare format, în viziunea sa, reușit, apreciind și genericul acestuia, pe care îl consideră important, oportun și care provoacă la discuții și dezbateri științifice interesante și utile. Totodată, m.c. Guceac a subliniat faptul că și evenimentul în sine și problemele abordate în cadrul acestuia ar trebui să trezească, nu în ultimul rând, atenția celor care guvernează, celor care sunt responsabili de elaborarea și promovarea politicilor publice deoarece, precizează membrul corespondent, niciodată acest efort nu se va încununa cu succes în absența unei atare structuri a societății, cum este clasa sau stratul de mijloc. De asemenea, vicepreședintele AȘM a remarcat că cei care contribuie la identificarea unor soluții pentru ameliorarea vieții sociale, adică cei implicați în cercetare, în realizarea anumitor proiecte științifice, trebuie să conștientizeze faptul că sunt necesare eforturi conjugate care ar implica consolidarea capacităților reprezentanților mai multor domenii științifice, inclusiv filosofie, sociologice, antropologie și, nu în ultimul rând, celor din domeniul științelor juridice. În concluzie, m.c. Guceac a exprimat speranța că valoarea specialiștilor invitați la acest eveniment științific internațional va contribui cert la identificarea unor noi soluții, astfel încât guvernanții să aibă un punct de sprijin atunci când vor încerca să promoveze reforme sociale care, în ultima instanță, trebuie să contribuie la sporirea nivelului de trai al cetățenilor, iar unul din momentele cheie al acestui efort să fie consolidarea clasei mijlocii.

În cuvântul său inaugural, directorul ICJP, dr.hab., prof. Valeriu Cușnir a subliniat importanța și semnificația întrunirii, salutând participanții la eveniment, în mod special, prezența oaspeților de peste hotare care și-au făcut timp pentru a participa la un dialog cu colegii din Republica Moldova, unde vor fi abordate o serie de probleme de actualitate la subiectul anunțat. Vizavi de aceasta, directorul Cușnir a menționat că la nivel teoretic, claselor de mijloc le-au fost consacrate mai multe studii și cercetări. Unii autori apreciază clasa de mijloc ca fiind coloana vertebrală a unei comunități, alții sesizează că, clasa de mijloc este dezvoltarea economică, a treia categorie susține că aceasta vizează prezența unei armate întregi de antreprenori. O buna parte leagă reformele politice și instituționale tot de prezența clasei de mijloc. Cu alte cuvinte, remarcă, dr.hab. Cușnir, clasa de mijloc ar fi un factor care ar fundamenta și ar asigura dezvoltarea continuă a societății. Totodată, directorul a precizat că, clasa de mijloc devine un strat social important într-o societate mai mult sau mai puțin așezată, dar procesul de formare solicită un mediu favorabil - politico-juridic, economic social, psihologic, acesta fiind și argumentul pentru care autorii Ludmila Malcoci și Victor Mocanu au lansat un studiu monografic consacrat premiselor de constituire a claselor de mijloc în Republica Moldova.  

În raportul său, dr.hab. Victor Mocanu doctor în sociologie, conferențiar cercetător, director al Centrului Sociologie și Psihologie Socială din cadrul ICJP al AȘM, a prezentat reperele metodologice de cercetare a clasei medii în Republica Moldova. Cercetătorul a expus rezultatele studiilor sociologice desfășurate de Centrul, pe care îl conduce, în cadrul proiectului instituțional privind constituirea clasei medii în Republica Moldova în condițiile aderării țării noastre la UE. Dl Mocanu a precizat că pentru desfășurarea cu succes a studiului, sondajul a fost realizat cu sprijinul Institutului Național de Cercetări Economice, deoarece consideră că factorii economici sunt determinanți în constituirea clasei medii. Sarcina autorilor studiului, în cadrul acestui proiect, constă nu doar de a satisface o curiozitatea științifică, dar de a analiza cum a fost definită clasa medie sau structura socială a clasei sociologiei, cu miza pe efectul social.        

Doctor habilitat în științe ale comunicării, conferențiar universitar Georgeta Stepanov, decan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM,  a analizat inegalitățile sociale prin prisma reflectării lor în mass-media autohtonă. Dna Stepanov susține că cercetările efectuate au demonstrat o situație care, pe de o parte bucură, pe de altă parte alarmează. Totuși, partea forte a jurnalismului, investigațiile jurnalismului și campaniile mediatice demonstrează că cca jumătate din investigațiile care au fost puse în circuitul internațional din Republica Moldova vizează anume inegalitatea socială, fie economică, socială propriu-zică sau chiar politică. „Am identificat că majoritatea instituțiilor mediatice se axează pe problemele inegalității sociale în ajunul diferitor zile, cum ar fi Ziua egalității de șanseZiua pentru eradicarea sărăciei etc”, a menționat cercetătoarea. Totodată, investigațiile denotă faptul că oamenilor le este destul de greu să identifice o clasă socială de mijloc în condiţiile actuale ale ţării noastre. Totuși, partea analitică este cea care trezește curente de opinii și la nivelul factorilor de decizie, dar și la nivelul de a se implica în soluționarea sau reorientarea situației, este de părere dr.hab. Stepanov. În prezentarea sa, cercetătoarea a venit și cu un set de  propuneri care, în opinia ei, ar putea să îmbunătățească mediatizarea, știind că nu întotdeauna reușești să cuprinzi necuprinsul. Unul din principiile expuse ar fi o legătură mai strânsă între reporterii care pun în circuit datele statistice și colegii care fac emisiuni specializate. Or, cele mai importante subiecte pe care le identifică timp de o săptămână să se regăsească ca un subiect de reflectare în materialele analitice și emisiuni.       
Dr.hab. în sociologie, Ludmila Malcoci, profesor cercetător, cercetător științific principal al Centrului Sociologie și Psihologie Socială, ICJP al AȘM, a prezentat factorii determinanți ai cristalizării clasei medii în Republica Moldova, iar dr. în politologie, Alexandru Amititeloae, de la Universitatea Apollonia, Iași, România a conferențiat despre premise istorice ale inegalităților sociale, modalități de abordare din perspectiva echilibrului și stabilității sociale. Despre impactul educației asupra stratificării societății în Ucraina a vorbit dr. în sociologie, prof., Valentina Potșivalchina, șef Catedră de Sociologie și a Psihologie Aplicate, Universitatea Națională din Odessa, Ucraina. Dr.hab. în științe politice, prof. cerc., Victor Juc, vic-director al ICJP a prezentat raportul „Clasa medie – factor social de asigurare și menținere a stabilității politice, iar dr.hab. în sociologie, cerc.șt. principal la ICJP, Tatiana Spătaru, a făcut o analiză trans-națională, identificând cine este clasa mijlocie?

Pe data de 24 februarie, conferința își continuă lucrările la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, agenda de lucru fiind structurată în două secțiuni: „Aspecte socio-economice și demografice ale stratificării. Factorii socio-economici determinanți ai constituirii clasei de mijloc”; „Aspecte mediatice, socio-juridice, politice și culturale ale stratificării”.

La finele evenimentului va avea loc masa rotundă, în cadrul căreia vor fi totalizate rezultatele evenimentului.

Eugenia Tofan,

Centrul Media al AȘM   

Media: