Susținerea publică a referatelor științifice și atestarea anuală a doctoranzilor

În data de 8 și 10 septembrie 2015, ora 9.00 a avut loc susținerea publică a referatelor științifice a doctoranzilor ICJP al AȘM în cadrul Centrelor respective ale Institutului. Tema referatelor științifice, structura și volumul acestora se vor stabili de către conducătorul de doctorat și vor fi coordonate cu directorul Centrului respectiv al ICJP al AȘM. Prezentarea referatelor va fi însoțită de avizul conducătorului de doctorat. Referatele se apreciază cu calificativul admis/respins și se vor nota într-un proces-verbal.

În perioada 15 septembrie - 15 octombrie 2015, va avea loc atestarea doctoranzilor și postdoctoranzilor în cadrul Consiliului științific al ICJP al AȘM, cu prezentarea dărilor de seamă a doctoranzilor privind realizarea programului individual de activitate.

Programul individual de activitate al doctorandului, completat în modul stabilit, darea de seamă a postdoctorandului, registrul conducătorului de doctorat / consultantului ştiinţific şi extrasul din procesul – verbal cu decizia consiliului ştiinţific privind promovarea în anul următor de studii, vor fi prezentate de doctorand / postdoctorand la Secția cercetare, doctorat și formare continuă a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  pînă la 20 octombrie 2015.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor de doctorat și postdoctorat (Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18.08.2008) prevede că doctorandul susține 3 referate științifice în problematica tezei de doctorat pe parcursul  studiilor și prezintă anual darea de seamă privind realizarea programului de pregătire generală avansată și a programului de cercetare.

Media: