Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

 

OBIECTIVUL REVISTEI

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

 

INFORMAȚIE PENTRU AUTORI

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.

Limba de publicare:

Manuscrisele imprimate pe suport de hârtie şi în format electronic pot fi prezentate în una din limbile: română, engleză sau rusă.

Revista include:

Articole de fond, articole ştiinţifice, critică şi bibliografie, agenda ştiinţifică, aniversări.

Fiecare articol este complementat de Bibliografie, la care se fac referiri în conţinut- poate avea volumul între 7-12 pagini pentru articolele de fond şi 6-8 pagini pentru celelalte articole, inclusiv rezumatul, tabelele, figurile și bibliografia.

Precizări:

1. Materialele publicate anterior în ALTE reviste nu se acceptă.

2. Materialele prezentate spre publicare trebuie să fie însoţite de 1-2 recenzii în original, semnate de specialiști cu grad științific în domeniu.

3. Colegiul de Redacţie decide publicarea materialelor prezentate în redacție fără angajamentul de a comenta decizia sa.

Perfectarea manuscrisului:

Manuscrisul se perfectează în Times New Roman (TNR), Font 12, cu 1,5 spaţiu între rânduri, format A4, cu margini în stânga – 3 cm, dreapta – 1.5 cm, sus şi jos – 2,5 cm. Alineatele vor începe de la distanţa de un Tab (1,25 cm) faţă de setarea din stânga paginii.Se va evita folosirea în text a caracterelor marcate cu bold şi/sau italic (cu excepţia titlurilor, cuvintelor preluate/transliterate din altă limbă).

Titlul:

Titlul articolului se dactilografiază cu majuscule (TNR, Font 14, BOLD CAPS, aligned left). La două intervale de la titlul central se indică Prenumele şi Numele autorului/ilor (fără abrevieri), titlul ştiinţific şi afilierea instituțională a autorului/ilor (TNR, Font 14, bold, aligned left). În titlul central nu se acceptă sublinieri, numerotări, trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul.În textul manuscrisului vor fi utilizate intertitluri pentru paragraf (TNR, Font 12, bold, italic, aligned left). Paragrafele (dacă acestea există) NU se numerotează.

Prezentările grafice:

Tabelele și figurile (format TIF sau JPG, 300 dpi) se plasează în text nemijlocit după referinţa respectivă (Tabelul l) sau (Fig. 1). Tabelele sau figurile se numerotează în partea stângă superioară şi trebuie să fie însoţite de titlu, precum şi de referinţele respective. Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub figură (TNR regular, Font 12, bold, italic, aligned left).

Transliterarea:

Transliterarea semnelor din alfabetul chirilic nu este obligatorie. La necesitate, în textele cu folosirea alfabetului latin, se vor folosi normele științifice consacrate pentru transliterarea semnelor din alfabetul chirilic. Vor fi respectate toate semnele diacritice.

Referinţele bibliografice:

Referinţele la sursele bibliografice se indică direct în text, fiind inserate în paranteze pătrate: [1]. Sursele bibliografice se plasează ÎN ORIGINAL la sfârşitul textului, cu titlul Bibliografie, în ordinea citării din text. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicarea numărului de ordine, vor fi inserate pagina/ile sursei respective: [8, p. 231]. În cazul referinţelor la mai multe surse, acestea vor fi delimitate între ele: [1; 8, p. 231].Citarea prenumelui și numelui autorului/ilor (la fel și a titlului publicației, numele editurii și locului editării) se va face în STRICTĂ conformitate cu sursa de referință ÎN ORIGINAL, evitându-se orice abrevieri. La subsol vor fi indicate doar comentariile necesare (TNR regular, Font 11).

PROCEDURA DE RECENZARE

Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice va lua în considerare pentru publicare articole originale ale autorilor și nu copii ale unor lucrări publicate anterior. E nevoie ca articolul să fi fost depus spre publicare numai în Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice. Articolul depus spre publicare în Revistă nu va fi publicat dacă a fost depus spre publicare anterior, fiind acceptat pentru publicare în altă parte.

Toate articolele prezentate sunt recenzate în conformitate cu normele de publicare în Revistă. Articolele care nu respectă cu strictețe aceste norme vor fi returnate autorilor în decurs de o lună fără o evaluare și recenzare științifică. Articolele admise pentru publicare care respectă normele de publicare în Revistă sunt examinate de Redactorul-șef, de Redactorul-șef adjunct sau de Secretarul Ştiinţific al publicației, care vor repartiza materialul pentru recenzare.

Articolele publicate în Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice urmează o procedură de examinare dublu orb. Articolul nu trebuie să conțină nimic obscen, fraudulos sau ilegal, o calomnie sau informație care să demonstreze lipsă de respect sau să atenteze la demnitatea oricărei persoane. Utilizarea în articolul publicat a unor indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate, a mărcilor comerciale etc., chiar dacă nu sunt specificate în mod clar, nu înseamnă că aceste obiecte ale dreptului de proprietate intelectuală nu sunt protejate de legile și normele juridice în vigoare.

Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice utilizează software-ul UNPLAG de analiză a textelor și unele servicii web pentru a verifica articolele în vederea combaterii plagiatului. Prin expedierea articolelor la Revistă, autorii își dau acordul ca lucrările lor să fie verificate la capitolul originalitate conform procedurilor de recenzare și publicare. Dacă recenzenții vor suspecta un anumit material depus pentru recenzare și publicare de plagiat, date false, conflicte de interese etc., aceștia vor aplica normele și procedurile operaționale COPE pentru soluționarea cazurilor date.

Redacția Revistei va finaliza procesul de revizuire în termen de, cel mult, zece săptămâni de la data depunerii materialului spre publicare. Dacă acest proces va dura în mod excepțional mai mult decât perioada indicată, autorii vor fi informați suplimentar despre motivele întârzierii. Redacția va întocmi o înștiințare oficială referitor la decizia respectivă conform comentariilor recenzenților, care va fi expediată autorului articolului. Dacă va fi necesar, autorul va fi rugat să editeze articolul conform normelor de publicare și/sau recomandărilor recenzentului în termen de două săptămâni.

POLITICA DE PLATĂ

Publicarea de articole în Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice este gratuită, precum și accesul la numerele revistei, în limita posibilităților tehnice disponibile.

ADRESA

Manuscrisul va fi prezentat pe adresa:

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, POLITICE ŞI SOCIOLOGICE

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

e-mail: [email protected]

___________________________________________________________________

 

INFORMATION FOR AUTHORS

1. The articles that are submitted to the Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice follow a double blind peer-review procedure.

2. Submitted papers must be clearly written in Romanian, Russian or English.

3. The preferred mode of submission is as MS Word (.doc, docx) by email attachment to: [email protected]

4. The target length for an article is 6,000-10,000 words (20,000-46,000 characters with spaces). If your article is longer than this, please contact the editorial office.

5. The required style: fonts - Times New Roman (TNR), font size - 12, spaces - 1,5, format A4, margins: left – 3 cm, right – 1.5 cm, top & bottom – 2,5 cm. Tab - 1,25 cm.

6. It is suggested that figures, tables and formulae should be displayed with features of your software package (e.g. MS Word tools).

7. The list of Bibliography should appear at the end of the main text.

8. Bibliography of publications within the text should be as follows:  [8, p. 231] in accordance with the number of the respective publication in the bibliographical list at the end of the main text.

9. Footnotes should be kept to a minimum and indicated by consecutive superscript numbers (TNR regular, Font 11).

10. Information about the author should include: author name, honorary or other degree(s) (if any); affiliation. Provide also the full postal address, including the country name, e-mail address and, if available, phone numbers (with country and area code). Contact details must be kept up to date by the corresponding author.

11. The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. The abstract should not be less than 200 words.

12. The abstract should also contain a short list of carefully chosen Keywords or content indicators (5-10 words).

13. Acceptance of manuscripts is based on originality and importance to the field as assessed by the Editors. Manuscripts are reviewed by the Editorial Board with ad hoc assistance of external reviewers (blind peer review). Publication decisions are made by the Editorial Board. Based on editorial judgment, some submissions are rejected initially without external review.

REVIEW PROCEDURE

The journal Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice considers for publication the articles on conditions that the articles are your own original works and are not copies of any other previously published works, including your own previously published work. The article has been given only for Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. The article should not be under consideration or peer review or accepted for publication elsewhere.

All articles should be presented in accordance with the journal's publication guidelines. Articles not adhering strictly to journal guidelines will be returned to authors without scientific evaluation within a month. Submitted articles adhering to the journal's guidelines are reviewed by the Chief Editor or the Editor, who will assign them to reviewers. The articles that are published in Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice follow a double blind reviewing procedure.

The article does not contain anything that is disrespectful, demeaning, libelous, obscene, fraudulent, or illegal. The use of general descriptive names, trade names, trademarks, and so forth in the publication, even if not specifically identified, does not imply that these names are not protected by the relevant laws and regulations.

Please note that the journal Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice uses text-matching software UNPLAG and some web-services to check your articles for plagiarism. By submitting your articles to the journal, you agree that your articles are checked for originality and have to undergo the peer-review and publication procedures. If the reviewers suspect plagiarism, fabricated data, conflict of interest, redundant (duplicate) publication etc., they follow the COPE Flowcharts for resolving such cases.

We aim to complete the review process, from submission date to decision date, within ten weeks. If this process takes longer than the given period, the authors will be informed additionally about the reasons of the timeline changes. The Chief Editor prepares a decision letter according to the reviewers' comments, which is sent to the author of article. If necessary, the author should edit your article according to the reviewers' recommendations within two weeks.

PAYMENT POLICY

The journal Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice provides publishing of articles for free as well as access to issues of journal.

ADDRESS

The manuscript will be presented at:

THE INSTITUTE OF LEGAL, POLITICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH

Ştefan cel Mare şi Sfânt av., no. 1, MD-2001, Chisinau, Republic of Moldova

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚIE PENTRU AUTORI

Fișiere atașate

Anul publicării: 2022
Nume Files
Revista 2022 nr. 1 (188) revista_filosofie_nr_1_188_2022.pdf
Anul publicării: 2021
Nume Files
Revista 2021 nr. 1 (185) revista_filosofie_nr_1_185_2021.pdf
Revista 2021 nr. 2 (186) revista_filosofie_nr_2_186_2021.pdf
Revista 2021 nr. 3 (187) revista_filosofie_nr_3_187_2021.pdf
Anul publicării: 2020
Nume Files
Revista 2020 nr. 1 (182) revista_filosofie_nr_1_182_2020.pdf
Revista 2020 nr. 2 (183) revista_filosofie_nr_2_183_2020.pdf
Revista 2020 nr. 3 (184) revista_filosofie_nr_3_184_2020.pdf
Anul publicării: 2019
Nume Files
Revista 2019 nr. 3 (181) revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr._3_2019.pdf
Revista 2019 nr. 1 (179) revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr._1_2019.pdf
Revista 2019 nr. 2 (180) revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr._2_2019.pdf

Pagini